مشاهده خبر
دومین  ممیزی مراقبتی ISO 9001:2015

بار دیگر انضباط ، مسئولیت پذیری و تعهد در" روزبه " افتخار آفرید . دومین  ممیزی مراقبتی ISO 9001:2015  بدون کمترین عدم انطباق توسط شرکت بین المللی IMQانجام شد .موسسه خیریه روزبه طی دومین مرحله ممیزی مراقبتی در 13 مهر 1399  موفق به تمدید گواهینامه ISO 9001:2015گردید .در سطح کشور  اولین بار است که موسسه خیریه ای  اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت نموده و موفق به دریافت گواهینامه از شرکت معتبر بین المللی شده است .

این بهترین پاسخ به زحمات کسانی است که در روزهای سخت و بحرانی کرونا نیز از  کیفیت ارائه خدمات غافل نشدند .

#موسسه_خیریه_استاد_روزبه

#مهارت_آموزی_توانمند_سازی

#زنان_سرپرست_خانوار

تاریخ انتشار: 1399/07/13