مشاهده خبر
نشست نمایندگان سمن های سراسر کشور
 
نشست نمایندگان سمن های سراسر کشور با معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، خانم دکتر ابتکار
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی
#زنان_سرپرست_خانوار
 
تاریخ انتشار: 1399/05/22