مشاهده خبر
برگزاری کارگاه با موضوع «روش آموزش شیمی»

برگزاری کارگاه با موضوع «روش آموزش شیمی» توسط استاد مهدی یعقوبی

ویژه دانش آموزان #واحد_آموزشی_پژوهشی_فرهنگی_روزبه

#موسسه_خیریه_استاد_روزبه

#مهارت_آموزی_توانمند_سازی

#زنان_سرپرست_خانوار

تاریخ انتشار: 1399/05/18