مشاهده خبر
نشست مجمع خیرین همیار توسعه اجتماعی کشور
حضور خانم دکتر فرح جمالی ، مدیر عامل موسسه خیریه روزبه در نشست تدوین طرح "مجمع خیرین همیار توسعه اجتماعی کشور" 
تهران _وزارت کشور
تاریخ انتشار: 1399/03/13