مشاهده خبر
بازدید سرکار خانم دکتر نظری پور کیایی مشاور محترم وزیر کشور در امور زنان و خانواده
 
بازدید سرکار خانم دکتر نظری پور کیایی مشاور محترم وزیر کشور در امور زنان و خانواده از
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
 
تاریخ انتشار: 1398/05/16