مشاهده خبر
همیاران روزبه، پرچمدار مهر و تلاش
مهر شما، دست یاری گرتان، آرزوهای سبز و روشن تان از بلندای تمام قله ها پیداست، پرچم عشق شما بر فراز تمام آسمانها افراشته است و زلال مهرورزیتان نماد سرسبزی تمام جنگلها!
پرچم برافراشته روزبه و روزبهی، پیام آور فردای بهتر و شادتر برای زنان و خانواده های آسیب پذیر است. باشد که چون کوه استوار و چون جنگل سبز باشیم!
تاریخ انتشار: 1398/03/15