مشاهده خبر
توصیه نامه شرکت IMQ برای اخذ گواهینامه ISO 9001:2015
اطلاعیه مهم 
 
« ممیزی ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 موسسه خيريه استاد روزبه »
 
موسسه خیریه استاد روزبه زنجان بر اساس تفکر سیستمی حاکم بر مجموعه و با هدف استقرار سیستم مدیریت کیفیت، از یکسال گذشته تصمیم بر اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015 گرفت .
در این راستا، نقشه استراتژیک با تعیین اهداف ،شاخص ها و ریسک های استراتژیک از طريق شناسایی و تحلیل بافت سازمان، محیط خارجی، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و ریسک ها و تحليل هاي SWOT ، تهیه و تدوین گردید.
بیانیه مأموریت، چشم انداز و خط مشی کیفیت، مشتریان، ارزش های بنیادین و بیانیه ارزش ها در این راستا، تدوین و در دسترس ذینفعان موسسه قرار گرفت.
در ادامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت، فرآیندهای جاری موسسه در 3 گروه فرآیندهای مدیریتی، اصلی و پشتیبانی، اهداف و ریسک های فرآیندی، دانش سازمانی ، روش های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه با توجه به الزامات استاندارد ، مدون گردیده و جهت جاری سازی در کلیه لایه های سازمانی در اختيار صاحبان فرآیندها و ذينفعان قرار گرفته و شاخص های فرآیندی به صورت مداوم و مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است . 
همچنین ممیزی داخلی موسسه با حضور همیاران متخصص و سرممیزان سیستم های مدیریتی مطابق با بندها و الزامات استاندارد برگزار شده و گزارش ممیزی طی جلسات بازنگری مدیریت با حضور مدیر ارشد، همیاران محترم و مدیران میانی برگزار  و ضمن تعریف اقدامات اصلاحی و بهبود، آمادگی کامل جهت برگزاری ممیزی نهایی توسط شرکت گواهی نامه دهنده ایتالیا (IMQ) احراز گردید.
در تاریخ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ممیزی اصلی با ۳ هدف اساسی: 
۱.  ارزیابی انطباق سیستم مدیریت با الزامات استاندارد ها و نیز حصول اطمینان از تطابق سازمان با هرگونه الزامات قابل کاربرد و لازم الاجرا یا قراردادی.
۲.  ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت جهت حصول اطمینان از توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده.
۳.  شناسایی حوزه های محتمل برای بهبود سیستم مدیریت،
توسط سرممیزان شرکت IMQ برگزار گردیده و کلیه الزامات ، مورد تصدیق و انطباق قرار گرفت. لذا بر اساس یافته های ممیزی اعلامی طی نامه شماره ۲۴۷۲الف۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ مدیریت شرکت IMQ ، موسسه خیریه روزبه حائز شایستگی اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 تشخیص داده شد.
 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
تاریخ انتشار: 1397/07/10