مشاهده خبر
کارگاه آموزشی مهارت های کار داوطلبانه

« ویژه سازمان های مردم نهاد»
*رازهای کار داوطلبانه موثر
*معجزه ارتباطات درون سازمانی

مدرس: خانم میترا بهرامی( متخصص ارتباطات کسب و کار در سیلیکون ولی آمریکا، عضو افتخاری موسسه خیریه استاد روزبه)

تاریخ انتشار: 1396/09/23