مشاهده خبر
بازدید جمعی از خیرین مرکز توانمندسازی خیریه صدیقین
بازدید رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونت محترم توانمندسازی خیریه صدیقین از مؤسسه خیریه روزبه
 
تاریخ انتشار: 1396/02/16