مشاهده خبر
احسان درخت برای عزیزان آسمانی
می توان به گونه ای متفاوت محیط زیست و زمین را پاس داشت . 
واحد محیط زیست روزبه ،مبتکر کاشت نهال در آرامستانها بنام عزیزان  آسمانی است.
این طرح صبح جمعه اول اردیبهشت در مزار پایین آغازگردید که با استقبال بی نظیر مردمی همراه بود. بدین ترتیب که مراجعه کنندگان نهال را از دوستان روزبهی دریافت و به نام عزیز از دست رفته شان در محل مزار می کاشتند. تا در زیبا سازی آرامستان سهمی داشته باشند ونیز گامی برای بهبود محیط زیست بردارند.
تاریخ انتشار: 1396/02/01