مشاهده خبر
بازدیدچند تن از هیئت امنای بازار از موسسه خیریه روزبه

موسسه خیریه روزبه مقارن ظهر پنج شنبه شانزدهم دی ماه ، میزبان جمعی از  بازاریان زنجان بود. در این بازدید اعضای هیئت امناء بازار طی نشستی با مدیرعامل و تنی چند از اعضاموسسه خیریه روزبه از اقدامات انساندوستانه  موسسه قدردانی و آنرا در امر مبارزه با فقر و آسیبهای اجتماعی موثر و ممتاز ارزیابی کردند. در این نشست درمورد همکاریهای آتی  پیشنهادهای عملی ارائه شد  .دکتر جمالی، در ادامه جلسه، فعالیتهای  روزبه در زمینه بهبود محیط زیست را تشریح کردند که مورد استقبال میهمانان قرار گرفت. بازدید از واحدهای آموزشی این موسسه پایان بخش این برنامه بود.

تاریخ انتشار: 1395/10/16