مشاهده گالری تصاویر
 * روز کودک متعلق به همه بچه‌هاست...
تصویر آلبوم امروز یاوران روزبه پیش بچه‌هایی رفتند که روز کودک در کنارمان نبودند. آنهایی که تن نازکشان حالا نیازمند ناز طبیبان شده. نه اصلا بگذارید این را بی رودروایسی با مخاطبان در میان بگذاریم. راستش را بخواهید اگر حمل بر خودستایی نباشد یاوران روزبه شانزدهم مهر ماه بعد از کلی کار بی‌وقفه و فشرده جشن روز جهانی کودک خسته بودند. خسته بودند ولی با ولعی خاص تنها به انتظار یک لحظه نشستند تا کوله‌بار خستگی امسالشان را امروز روی زمین بگذارند و با خیالی آسوده روز‌های آتی‌شان را سر کنند. بی‌تعارف برایتان بگویم لحظه‌ای که لبخندی بر گوشه لب کودکی بیماری نشست همه خستگی‌ها یادمان رفت تا تنها یک چیز یادمان بماند روز کودک باید همه بچه‌ها بخندند. اصلا جشن روز کودک این سال‌هایمان بدون همراهی کودکان بیمار معنایی ندارد.
مشاهده گالری تصاویر (22)