ارکان

 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره : خانم دکتر فرح جمالی

 

خزانه دار: آقای محمدرضا پرویزی

 

رئیس هیئت مدیره: آقاي دکتر محمد‌باقر آیت‌اللهی

 

نایب‌رئیس هیئت مدیره: آقاي دکتر محسن امیناعضاي اصلی هیئت مدیره: آقای سیدمحمد صفائی - آقای ولی الله ایمانی - آقای محمدتقی ارغوانی فرد

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره: خانم سیده هاجر موسوی - خانم سیده اطهر جعفری پابندی