بیانیه چشم انداز

 

موسسه خیریه استاد روزبه زنجان از برجسته‌ترین کانون‌هاي سرمایه‌گذاري اجتماعی در ایران و برترین الگوي توانمندسازی زنان سرپرست خانوار براي تاسیس سازمان‌هاي مشابه خواهد بود.
وجوه مختلف عملکرد سازمان و برتري در هر‌یک از زمینه‌هاي فعالیت، مبناي ارزیابی سازمان‌هاي حمایتی- اجتماعی خواهد بود. شفاف‌سازي و پاسخگویی همواره از مهمترین ارزش‌هاي حاکم بر موسسه می‌باشد. این موسسه یکی از مورد اعتمادترین نهاد‌هاي خیریه براي نیکوکاران خواهد بود.
توجه به بهبود رویه‌هاي جاري