بیانیه ماموریت

 

«مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی در خانواده های آسیب پذیر از طریق آموز