بیانیه ماموریت

 

«مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی در خانواده های آسیب پذیر از طریق آموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»

ماموریت موسسه خیریه استاد روزبه یاري رساندن به زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست از طریق آموزش‌، ارتقاء مهارت‌ها‌، تقویت خود‌باوري و کمک به ایجاد اشتغال است. وظیفه موسسه توانمندسازي افراد است نه جمع‌آوري اعانه براي نیازمندان .
هرگونه حمایت مالی از فرد مددجو در ازاء کار انجام می‌گیرد. زیرا هدف حفظ حرمت انسانی، پرورش و شکوفایی استعدادهاست نه صدقه دادن و گدا پروري .
تاکید بر موضوع آموزش براي حفظ و تقویت عزت نفس مددجویان و مصونیت ایشان در مقابل فقر، تکدي‌گري و آسیب‌هاي روانی و اجتماعی صورت می‌گیرد. این موسسه قصد وابسته نمودن گروه هدف را ندارد. سعی بر این‌است که با ایجاد بستر‌هاي لازم، معیشت مناسبی با حاصل دسترنج خود مددجویان براي ایشان تامین شود تا بتوانند بطور مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران به اداره زندگی خود بپردازند.


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.