چرا روزبه به وجود آمد

مسئولیت مشترك افراد و گروه‌هاي اجتماعی این است که متناسب با سهم