فعالیت ها

1 - آموزش مهارت‌، توانمند‌سازي و فراهم نمودن امکانات لازم به‌منظور زندگی سالم براي افراد تحت پوشش تا رفع بحران‌، بازتوانی مجدد و رسیدن به خود‌کفایی اقتصادي.
2 - ایجاد کارگاه‌ها و امکانات ویژه آموزش عملی و مهارتی ویژه مددجویان.
3 - کمک براي ادامه تحصیل از مرحله سواد‌آموزي تا دانشگاه و برگزاري کلاس‌هاي تقویتی و جبرانی در مقاطع مختلف تحصیلی.
4 - تامین نیاز‌هاي بهداشتی و درمانی مددجویان با استفاده از نیروهاي داوطلب متخصص و همیاري موسسات تشخیصی و درمانی. 
5 - کمک به بهبود وضعیت مسکن مددجویان. 
6 - انجام حمایت‌هاي حقوقی از افراد تحت پوشش در صورت تضییع حق قانونی آنان. 
7 - انجام فعالیت‌هاي مددکاري و مشاوره با هدف ایجاد محیطی سالم در خانواده. 
8 - آموزش مهارت‌هاي زندگی و فرزند پروري. 
9 - فراهم نمودن زمینه ازدواج و تامین جهیزیه و لوازم ضروري زندگی. 
10 - تشکیل جلسات آموزشی و تربیتی در رابطه با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی. 
11 - برگزاري اردوهاي کوتاه‌مدت با هدف ارتقاء روحیه و آموزش مهارت‌هاي ارتباطی و زندگی جمعی. 
12 - برپایی نمایشگاه و فروشگاه تولیدات حاصل از آموزش‌هاي عملی و فروش محصولات جهت تامین بخشی از هزینه‌هاي خدمات ارائه شده به مددجویان. 
13 - برقراري ارتباط با موسسات عام‌المنفعه و همکاري براي تاسیس و راه‌اندازي موسسات مشابه.


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.