ارکان
هیئت امنا
مجمع عمومی هیئت امنا به تعداد 29 نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. در حال حاضر جلسات هیئت امنا به صورت فصلی ، با حضور اعضای محترم تشکیل می شود تا در راستای انجام وظایف ، سیاست های کلی مؤسسه را ترسیم نمایند .
وظایف این مجمع به صورت زیر می باشد:
•   انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس
•  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس
•  تعیین خط مشی کلی
•  بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره
•  تعییین عضو جانشین هیئت امنا
•  تصویب ترازنامه و بودجه
•  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه
مجمع عمومی فوق العاده هیئت امنا با شرایط زیر تشکیل می شود:
•  با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
•  درخواست یک سوم از اعضای هیئت امنا
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
•  تصویب تغییرات اساسنامه
•  بررسی و تصویب یا رد انحلال
•  عزل بعضی از اعضا یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی
•  تغییر نشانی
•  افزایش یا کاهش سرمایه
________________________________________
هیئت مدیره
 موسسه خیریه روزبه (دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود. هیئت مدیره نماینده قانونی "موسسه" بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به این شرح می باشد.
•   حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
•  رسیدگی به حساب های موسسه
•  پرداخت دیون و وصول مطالبات
•  اجرای مصوبات هیئت امنا
•  افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی
•  تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
•  تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن
•  قطع و فصل دعاوی از طریق سازش
به طورکلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن و یا رهن گذاری و فک رهن و استغراض با استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیئت امنا می باشد به نام "مؤسسه" انجام دهد.
تبصره:هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی ایرانی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و او را تعیین نماید. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی "موسسه" است.
________________________________________
بازرسان
هیئت امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب می کند که وظایف آن ها به شرح زیر است:
•  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیات امنا
•  مطالبه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیئت امنا
•  گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امنا
•  اظهارنظر کتبی در باره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امنا گذاشته اند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.