ارکان

 

هیئت امنا

مجمع عمومی هیئت امنا به تعداد 29 نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. در حال حاضر جلسات هیئت امنا به صورت فصلی ، با حضور اعضای محترم تشکیل می شود تا در راستای انجام وظایف ، سیاست های کلی مؤسسه را ترسیم نمایند .

وظایف این مجمع به صورت زیر می باشد:

•   انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس

•  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس

•  تعیین خط مشی کلی

•  بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره

•  تعییین عضو جانشین هیئت امنا

•  تصویب ترازنامه و بودجه

•  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه

مجمع عمومی فوق العاده هیئت امنا با شرایط زیر تشکیل می شود:

•  با درخواست هیئت مدیره یا بازرس

•  درخواست یک سوم از اعضای هیئت امنا

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

•  تصویب تغییرات اساسنامه

•  بررسی و تصویب یا رد انحلال

•  عزل بعضی از اعضا یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی

•  تغییر نشانی

•  افزایش یا کاهش سرمایه

________________________________________

هیئت مدیره

 موسسه خیریه روزبه (دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود. هیئت مدیره نماینده قانونی "موسسه" بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به این شرح می باشد.

•   حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول

•  رسیدگی به حساب های موسسه

•  پرداخت دیون و وصول مطالبات

•  اجرای مصوبات هیئت امنا

•  افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی

•  تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم

•  تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن

•  قطع و فصل دعاوی از طریق سازش

به طورکلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن و یا رهن گذاری و فک رهن و استغراض با استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیئت امنا می باشد به نام "مؤسسه" انجام دهد.

تبصره:هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی ایرانی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و او را تعیین نماید. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی "موسسه" است.

________________________________________

بازرسان

هیئت امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب می کند که وظایف آن ها به شرح زیر است:

•  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیات امنا

•  مطالبه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیئت امنا

•  گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امنا

•  اظهارنظر کتبی در باره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امنا گذاشته اند.

   ارکان

   هیئت امنا

   هیئت مدیره

   چارت سازمانی

هیئت امنا

بیست و نه نفر از معتمدین و نیکوکاران عضو هیئت امنا می‌باشند. مجمع عمومی هیئت امنا عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیري در موسسه می‌باشد که بصورت عادي یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.